Kontakt:(+421) 917 066 605

Email:info@caminga.sk

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sprostredkovateľskej spoločnosti Caminga s.r.o. (ďalej len „Sprostredkovateľ“) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 1. Základné ustanovenia
  1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov Klienta vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa Služieb (gazdinky) za nedostatky a vady poskytnutého Plnenia Služby a vybavenie reklamácie.
  2. Poskytovateľ ponúka svoju Službu, prípadne Služby prostredníctvom portálu www.caminga.sk, pričom za riadne a včasné Plnenie plne zodpovedá. Ak Klient formou reklamačného protokolu osloví Sprostredkovateľa ten napomáha pri doriešení všetkých sťažností. Sprostredkovateľ nezodpovedá za plnenie Služby Poskytovateľom.
  3. Klient má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to uvedené v Ponuke Služby alebo mu bolo Plnenie Služby poskytnuté oneskorene alebo vôbec.
 2. Uplatnenie reklamácie
  1. V prípade, ak Klient neobdrží potvrdenie o platbe Služby, alebo v potvrdení o platbe Služby sa uvádzajú iné podmienky, prípadne iné údaje ako boli uvedené v Ponuke uverejnenej na Stránke alebo ak má objednávka inú vadu, Klient môže túto vadu reklamovať u Sprostredkovateľa. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: podpora@caminga.sk formou reklamačného protokolu. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia prijatia platby a v prípade, že potvrdenie o prijatí platby nebude doručené, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie potvrdenia o prijatí platby. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
  2. V prípade, že Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie počas poskytovania Plnenia Poskytovateľom, Klient je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď ústnou formou, bez zbytočného odkladu priamo u Poskytovateľa. Ak Poskytovateľ reklamácii nevyhovie v plnom rozsahu ihneď v mieste a v čase poskytovania Služby, Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne vyplnením Reklamačného formuláru, ktorý odovzdá Poskytovateľovi a zašle Sprostredkovateľovi na email: podpora@caminga.sk najneskôr do 24 hodín po skončení poskytovania Plnenia Služby. Sprostredkovateľ potvrdí prijatie Reklamačného protokolu emailom Klientovi ihneď, najneskôr do 24 hodín.
  3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od času, kedy sa skončilo poskytovanie Plnenia Služby, inak mu právo na reklamáciu zaniká.
  4. Klient je povinný v prvom rade riešiť reklamáciu priamo s Poskytovateľom Služby, ktorej Plnenie prijal alebo mal prijať. Poskytovateľ je povinný riešiť reklamáciu zo strany Klienta podľa tohto Reklamačného poriadku a podľa príslušných právnych predpisov.
  5. V prípade, že Klient nebol spokojný s vybavením reklamácie v zmysle zaslaného Reklamačného protokolu zo strany Poskytovateľa alebo nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Klient v prípade nespokojnosti má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
 3. Dôvody odmietnutia reklamácie
  1. O chybné poskytnutie služby nejde, ak nebolo možné poskytnúť Plnenie Služby v zmysle Ponuky v dôsledku vyššej moci – napr. nepriaznivé počasie, ak má vplyv na poskytnutie Plnenia Služby, povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie. V takýchto prípadoch bude reklamácia odmietnutá. Pokiaľ však z vyššie uvedených dôvodov nenastane Plnenie Služby, má Klient nárok na vrátenie uhradenej platby v plnom rozsahu.
  2. Dôvodom na odmietnutie reklamácie je aj skutočnosť, že po jej preskúmaní sa ukáže ako neodôvodnená, pretože Služba bola poskytnutá v súlade s Ponukou uverejnenou na Stránke alebo reklamácia nebola uplatnená u Poskytovateľa ihneď v priebehu poskytovania Plnenia Služby alebo krátko po skončení poskytovania Plnenia Služby.
 4. Vybavenie reklamácie – Nároky z oprávnenej reklamácie
  1. Ak si Klient uplatní právo zo zodpovednosti za vady Plnenia Služby, ktorá mu bola poskytnutá, Poskytovateľ služby je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy mu bol doručený Reklamačný formulár a v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od tohto dňa.
  2. Po uplynutí 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie bez toho, aby bolo o reklamácii rozhodnuté zo strany Poskytovateľa, má Klient nárok na vrátenie ceny Služby, ktorú za Službu zaplatil.
  3. Poskytovateľ Služby môže na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu až do výšky ceny Služby alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.
  4. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie zákazníka, je povinný Poskytovateľ služby vykonať riadny zápis o vybavení reklamácie a kópiu zápisu zaslať Sprostredkovateľovi.
 5. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie
  1. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod..
  2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, Klient musí umožniť v prípade, ak do vybavenia sťažnosti zapojí Sprostredkovateľa, aby sa Sprostredkovateľ mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie. Sprostredkovateľ má právo pri vybavovaní reklamácie si vyžiadať stanovisko Poskytovateľa, ktorý je povinný sa k reklamácii písomne vyjadriť.
 6. Spôsob vybavenia reklamácie
  1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny alebo vrátením ceny zaplatenej za Službu.
  2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je Klient písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.
 7. Záverečné ustanovenie
  1. Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom: 15.06.2019.

NEWSLETTER

Zaregistrujte sa na odber noviniek