Kontakt:(+421) 917 066 605

Email:info@caminga.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Portál Caminga je určený na sprostredkovanie a vyhľadávanie registrovaných poskytovateľov čistiacich služieb textilu (ďalej len „Gazdiniek“).
 1. Oblasť pôsobnosti
  1. Tieto obchodné podmienky sú predmetom občasných zmien a sú platné pre všetky naše služby, ktoré sú priamo či nepriamo (tj. tretími osobami) poskytované prostredníctvom internetu, na mobilných zariadeniach, e-mailom alebo telefonicky.
  2. Používaním našich webových stránok potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasili s týmito obchodnými podmienkami, ako aj so zásadami ochrany osobných údajov a používaním cookies v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Služby
  1. Prostredníctvom portálu Caminga majú užívatelia možnosť porovnávať, rezervovať a hodnotiť služby ponúkane Gazdinkami.
  2. Portál Caminga nie je priamym poskytovateľom služieb.
  3. Medzi portálom Caminga ako sprostredkovateľom a Gazdinkami vzniká registrovaním sa a súhlasením s obchodnými podmienkami obchodno-záväzkový vzťah spravujúci sa ustanoveniami o zmluve o sprostredkovaní v zmysle §642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Užívateľské prostredie
  1. Užívatelia majú možnosť vytvorenia si vlastného profilu na portáli Caminga, prostredníctvom ktorého si rezervujú, hodnotia a vyhľadávajú Gazdinky za účelom využívania ich služieb poskytovaných v oblasti čistenia a starostlivosti o textil.
  2. Užívatelia majú možnosť spravovať a ukladať svoje vyhľadávania. Za účelom vytvorenia profilu sú užívatelia požiadaní poskytnúť svoje osobné údaje. Okrem užívateľského mena nie je žiadna iná osobná informácia viditeľná iným užívateľom alebo Gazdinkám. Vymazaním účtu budú všetky informácie užívateľa natrvalo odstránené.
  3. Užívateľ sa nemôže niekoľkokrát registrovať súčasne. Užívateľ nesie zodpovednosť za presnosť a úplnosť svojich osobných údajov. Užívateľ nesie zodpovednosť za ochranu svojho užívateľského účtu najmä čo sa týka jeho prístupového hesla.
  4. V prípade neoprávneného použitia užívateľského mena a hesla, registrovaný užívateľ je povinný okamžite informovať portál Caminga o takejto skutočnosti.
 4. Ochrana osobných údajov, newsletter
  1. Pre portál Caminga je ochrana osobných údajov prioritou. Presné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v tomto linku.
  2. Portál Caminga zhromažďuje, spracováva a používa iba tie osobné údaje Gazdiniek a užívateľov, ktoré portál Caminga obdržal dobrovoľne a so súhlasom na ich zhromažďovanie, spracovávanie a používanie.
  3. Portál Caminga zhromažďuje, spracováva a používa iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie, ponúkanie služieb a prevádzku webových stránok a aplikácií.
  4. Pokiaľ užívateľ súhlasil s prijímaním informácií o portáli Caminga počas svojej registrácie, alebo inokedy v priebehu používania služieb portálu Caminga, v takom prípade bude pravidelne dostávať informácie o novinkách portálu Caminga. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom vyjadrenia nesúhlasu so zasielaním newsletterov vo svojom profile.
 5. Zodpovednosť užívateľov
  1. Užívateľ je zodpovedný za obsah (texty, fotografie, hodnotenie, odkazy, atď.), ktoré na portál Caminga pridal. Užívateľ potvrdzuje, že má vlastné práva k obsahu ktorý publikoval na portáli Caminga, a neporušuje tak práva tretej osoby.
  2. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať služby portálu Caminga a portál Caminga k vytváraniu obsahu ktorý:
   1. Je neobjektívny alebo zámerne nepravdivý,
   2. Je nemorálny, pornografický alebo inak urážlivý,
   3. Porušuje autorské práva tretích osôb,
   4. Akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony alebo predstavuje trestný čin,
   5. Obsahuje vírusy alebo iné počítačové programy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie softwaru alebo hardwaru, alebo môžu mať vplyv na použitie počítača nechceným spôsobom,
   6. Je dotazníkom alebo reťazovým listom,
   7. Má za cieľ zhromažďovať osobné údaje ďalších užívateľov za účelom obchodného využitia.
  3. V prípade porušenia obchodných podmienok si portál Caminga vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu odstrániť obsah, pozastaviť platby a trvalo vylúčiť užívateľa z portálu Caminga.
 6. Právna zodpovednosť
  1. Portál Caminga neručí za správnosť, kvalitu, úplnosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť obsahu poskytovaného užívateľmi a gazdinkami. Portál Caminga nezodpovedá za kvalitu služieb poskytovaných gazdinkami.
  2. Portál Caminga nie je zodpovedný za technické poruchy, ktorých príčina nie je v rozsahu pôsobností portálu Caminga alebo za škody spôsobené vyššou mocou.
  3. Na tieto obchodné podmienky sa vzťahuje právo Slovenskej republiky. Pre právnické alebo fyzické osoby, ktoré nemajú súdnu príslušnosť v Slovenskej republike, je miestne príslušný súd na základe týchto obchodných podmienok Okresný súd Bratislava II.
 7. Prevádzkovateľ
  1. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Caminga s.r.o., IČO: 52308511, so sídlom: Mamateyova 15, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, Slovenská republika zapísaná v obchodnom registri okresný súd Bratislava, pod vložkou číslo: 136813/B

NEWSLETTER

Zaregistrujte sa na odber noviniek