Kontakt:(+421) 917 066 605

Email:info@caminga.sk

Ochrana osobných údajov Caminga

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky webové lokality a aplikácie CAMINGA.

V nasledujúcom dokumente uvádzame informácie o zhromažďovaní osobných identifikačných informácií pri používaní našej webovej lokality. Osobné identifikačné informácie sú všetky údaje, ktoré súvisia s Vašou osobu, ako je napríklad meno, e-mailové adresy alebo správanie užívateľa. Ochrana vašich osobných identifikačných informácií je pre nás veľmi dôležitá. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nezrovnalostí nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@caminga.com

Na základe nepretržitého technologického vývoja, zmien našich služieb alebo právnej situácie či z iných dôvodov sa môžu vyžadovať úpravy nášho oznámenia o ochrane údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek toto prehlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť a žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o aktuálnej verzii tohto prehlásenia.

Táto stránka ma za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadne nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 1. Zodpovedná osoba za spracovanie údajov a uchovávanie dát
  1. Zodpovednou osobou za spracovanie je spoločnosti Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Caminga s.r.o., IČO: 52308511, so sídlom: Mamateyova 15, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, Slovenská republika zapísaná v obchodnom registri okresný súd Bratislava, pod vložkou číslo: 136813/B (ďalej len ako „Správca“ alebo „Správca osobných údajov“).
  2. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v dátovom centre spoločnosti WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovensko. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.
 2. Vaše práva a informácie o ich využiteľnosti
  1. Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

   Kedykoľvek budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovou adresu info@caminga.com požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v tomto dokumente ochrany osobných údajov a v bode 3. tohto dokumentu údaje o používaní súborov cookies, informovať i o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky informácie nám dostupné o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

   Pokiaľ o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@caminga.com upozorniť, my bezodkladne opravíme nesprávne osobné údaje. Po registrácií na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám skôr neposkytli, a tieto osobné údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke centrum je možné požiadať o odstránenie Vášho užívateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

  2. Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

   Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovanie vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@caminga.com. Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesenými námietkami a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

  3. Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

   Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

   • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
   • pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@caminga.com o obmedzenie ich používania.
   • pokiaľ Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.

  4. Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

   V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

   • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
   • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
   • neoprávnene

   máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@caminga.com takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

  5. Právo na poskytnutie údajov vo strojovo čitateľnej forme

   Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@caminga.com požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti vyhovieme.

  6. Právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných oznámení

   V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.

  7. Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov

   Poverencom pre ochranu osobných údajov je Peter Sagan, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese: info@caminga.com.

  8. Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

   V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na naše centrum zákazníckej podpory. Pokiaľ by Vám naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk

 3. Používanie súborov „cookie“

  Súbory „cookie“ sa budú ukladať vo vašom zariadení pri používaní našej webovej lokality. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevnom disku pridelenom používanému prehliadaču. Z umiestnenia, na ktorom sú súbory „cookie“ nastavené, sa získavajú určité informácie. Súbory „cookie“ nemôžu spúšťať žiadne programy ani nemôžu do vášho zariadenia prenášať žiadne vírusy. Slúžia na to, aby sa webová lokalita jednoduchšie používala a celkovo efektívnejšie fungovala. Súbory „cookie“ používame aj na vašu identifikáciu pri ďalších návštevách.

  Táto webová lokalita využíva nasledujúce typy súborov „cookie“, ktorých rozsah využitia a funkcie sú vysvetlené nižšie:

  1. Súbory „cookie“ prenosu

   Tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po zatvorení prehliadača. Zvlášť zahŕňajú relačné súbory „cookie“. Ukladajú ID relácie, ku ktorému môžu byť z vášho prehliadača k spoločnej relácii pridelené viaceré žiadosti. Umožňuje to rozpoznanie vášho zariadenia pri návrate na našu webovú lokalitu. Relačné súbory „cookie“ sa odstraňujú po odhlásení sa alebo zatvorení prehliadača.

  2. Trvalé súbory „cookie“

   Tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po nastavenom časovom limite, ktorý sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho súboru „cookie“. Súbory „cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.

  3. Súbory „cookie“ vo formáte Flash

   Použité súbory „cookie“ vo formáte Flash nezhromažďuje prehliadač, ale doplnok Flash. Okrem toho používame objekty ukladania HTML5, ktoré sa ukladajú vo vašom termináli. Tieto objekty ukladajú potrebné údaje nezávisle od používaného prehliadača a nemajú nastavený automatický dátum ukončenia platnosti. Ak nechcete, aby sa spracúvali súbory „cookie“ vo formáte Flash, musíte nainštalovať vhodný doplnok, napríklad Privacy Badger pre prehliadač Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) alebo Adobe Flash Killer Cookie pre prehliadač Google Chrome. Používanie objektov ukladania HTML5 môžete zakázať nastavením prehliadača na súkromný režim. Odporúčame tiež, aby ste pravidelne manuálne odstraňovali súbory „cookie“ a históriu prehliadača.

  4. Zabránenie používaniu súborou „cookie“

   Nastavenia prehliadača a aplikácie môžete konfigurovať podľa vlastných preferencií a môžete napríklad odmietnuť súbory „cookie“ tretej strany či všetky súbory „cookie“. Upozorňujeme, že v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie webovej lokality.

 4. Komu poskytujeme dáta

  Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán (špecializované spoločnosti). S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

  Okrem objednávky spracovávame Vaše osobné údaje informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, a to napr.: Google

  • Google, llc, Mountain View, USA

  Poskytovateľ používá v rámci zvyšovania kvality služeb, personalizace ponuky, zberu anonymních dat a pre analytické účely v svojej prezentácií tzv. súbory cookie. Používáním webu súhlasíte s použitím zmienené technologie.

  • Nevyhnutné cookies cookies – Cookies nevyhnutne nutné pre zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas.
  • Cookies na online komunikáciu s klientmi – Pre použitie ostatných cookies nie je vyžadovaný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané len pre priamu komunikáciu zo strany klientov smerom k nám. Bližší popis týchto cookies je možné nájsť na stránke: https://www.smartsupp.com/help/privacy/

Nevyhnutné cookies
Cookies Účel
.ASPXAUTH slúži na zistitenie či je používateľ prihlásený
.AspNet.ApplicationCookie slúži na regeneráciu cookies
__AntiXsrfToken využíva sa proti útokom na identitu používateľa

Cookies požité pre online komunikáciu s klientmi
Cookies Účel
ssupp.barclicked slúži na uloženie informácie či je online komunikácia otvorená, potrebné pre automatické spracovanie
ssupp.chatid slúži na identifikáciu online komunikácie
ssupp.opened slúži na zistenie, či je komunikácia otvorená
ssupp.unreaded súži na zistenie počtu neprečítaných správ
ssupp.vid slúži na uloženie id navštenvíka
ssupp.visits slúži na uloženie počtu uskotočnených komunkácií

NEWSLETTER

Zaregistrujte sa na odber noviniek