Kontakt:(+421) 917 066 605

Email:info@caminga.sk

Obchodno-záväzkový vzťah medzi portálom CAMINGA a registrovanými poskytovateľmi služieb „Gazdinky“

Medzi portálom Caminga ako sprostredkovateľom a Gazdinkami vzniká registrovaním sa a súhlasením s obchodnými podmienkami obchodno-záväzkový vzťah spravujúci sa ustanoveniami o zmluve o sprostredkovaní v zmysle §642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 1. Záväzky portálu CAMINGA
  1. Portál Caminga sa zaväzuje ako sprostredkovateľ, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby portálom Caminga registrovaný poskytovatelia služieb v oblasti starostlivosti
   • textil (ďalej len „Gazdinky“) mali príležitosť uzavrieť s treťou osobou ako záujemcom
   • služby (ďalej len „užívateľ“) dohodu o poskytnutí služby v oblasti starostlivosti o textil.
  2. Portál Caminga sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu bude oznamovať Gazdinkám okolnosti dôležité pre ich rozhodnutie o uzavretí dohody o poskytnutí služieb.
  3. Portál Caminga sa zaväzuje, že poskytne Gazdinkám prostredníctvom svojho webového rozhrania, aplikácii obchodný a marketingoví priestor ako aj komunikačné prostriedky nevyhnutné na uzatváranie dohôd s užívateľmi, a to v rozsahu možností portálu Caminga.
 2. Záväzky Gazdiniek
  1. Gazdinky sa zaväzujú, že nebudú portálu brániť ani obmedzovať právo portálu Caminga na odplatu v zmysle § 642 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  2. Gazdinky sa zaväzujú, že budú riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  3. Gazdinky sa zaväzujú oznamovať portálu Caminga všetky dôležité skutočnosti, ktoré by mali za následok nemožnosť poskytovať služby vyššie uvedené, ako napríklad:
   • Obmedzenie prevádzky portálu
   • Poškodenie dobrého mena
   • Akúkoľvek protispoločenskú činnosť
   • Nevhodné, urážlivé, diskriminačné správanie úžívateľov
  4. Gazdinky sa zaväzujú k tomu, že sa so zákazníkom nemôžu skontaktovať pomimo portálu Caminga. Tým sa rozumie najmä výmena mailových adries alebo telefónnych čísiel. Pokiaľ bude mať portál takéto podozrenie, gazdinke má právo vymazať účet.
  5. Konto gazdinky je možné úplne odstrániť z databázy len do doby, kedy nie je zrealizovaná prvá objednávka zo strany klienta. Každá objednávka obsahuje detaily klienta a gazdinky, ktoré sú potrebné pre účtovné účely. Konto je možné z tohoto dôvodu len deaktivovať a zabrániť mu v ďalšom prihláseni.
 3. Platobné podmienky a tvorba ceny objednávky
  1. Platby za služby poskytované Gazdinkami užívateľom sú uhrádzane prostredníctvom portálu Caminga.
  2. Pokiaľ bude cena objednávky menej ako 9 €, ku cene bude pripočítaná fixná odmena portálu 2,70 € a portálu prináleží ešte ďalšia odmena na úrovni 30 % zo základnej ceny zákazky. Pokiaľ bude cena objednávky 9 € a viac, objednávka zahŕňa odmenu portálu na úrovni 30 % hodnoty celej objednávky.
  3. Portál Caminga príjme platbu od užívateľa za jeho vopred objednanú službu u konkrétnej Gazdinky. Platba za objednanú službu je uhradená prostredníctvom webového rozhrania alebo aplikácie a to bezhotovostným prevodom. Z celkovej ceny objednávky, ktorú zákazník platí, prináleží 70 % gazdinke, ktorá ju úspešne zrealizovala, pokiaľ zákazník potvrdil ako riadne vybavenú. Po zadaní cien sa tak v systéme gazdinke zobrazí 70 % celkovej ceny služby, pričom zákazník tu uvidí plnú cenu služby. Zvyšných 30 % inkasuje portál Caminga.
  4. Portál Caminga platbu za služby Gazdinky prevedie na profilový účet Gazdinky a to po potvrdení vykonania služby a vrátení tovaru užívateľovi od gazdinky.
  5. Portál Caminga umožní Gazdinkám výber, presun, prevod nahromadených finančných prostriedkov z ich profilového účtu na portáli na ich osobný účet od sumy 10 eur.
  6. Portál Caminga neplatí za gazdinky odvody a ani nezodpovedá za zdaňovanie príjmov, ktoré vznikli pri tejto činnosti gazdinkám. Obe záležitosti sú ponechané na samotné gazdinky, pričom odporúčaná právna forma na vykonávanie tejto činnosti je živnosť.

NEWSLETTER

Zaregistrujte sa na odber noviniek